Regulamin korzystania z usług studia reklamowego KERR

 

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Studia Reklamowego KERR  (NIP 952 150 03 36) prowadzonej przez Marcin Rosa przy ulicy Chopina 37, 05-071 Sulejówek – zwanej w dalszej części regulaminu ,,Studio KERR”.

2. Korzystanie z usług Studia KERR oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Warunki korzystania z usług Studia reklamowego

1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź e-maila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.

2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Studio KERR swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.

3. Studio KERR zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie
z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Rezygnacja z usług Studia KERR powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami w wysokości 40% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia.
W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług Studia KERR po akceptacji projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez Studio KERR celem prawidłowego wykonania zleconego projektu.

 

III. Zasady akceptacji projektów

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Studio KERR i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.

2. Studio KERR nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

3. Studio KERR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Studio KERR.

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Studio KERR, ten zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.

6. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Studio KERR celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Studio KERR nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.

7. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia.

8. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania formularza zamówienia. Gdy Klient nie dostarczy niezbędnych informacji i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Studio KERR zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.

9. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

 

IV. Kalkulacje kosztów projektów

1. Studio KERR wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.

3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

4. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania Klientowi przez pracownika Studio KERR.

 

V. Płatność i ceny

1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. W przypadku braku indywidualnych uzgodnień co do terminu płatności oraz form płatności (np. zadatek) – faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru przez Klienta towaru.

3. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Studio KERR zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.

4. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje:
– wykonanie trzech różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego,
– wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta,
– wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.

5. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Studio KERR bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Studio KERR, a Klientem.

6. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy
o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.

7. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Studio KERR całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Studio KERR.

 

VI. Warunki reklamacji

1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.

3. Studio KERR zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.

4. Studio KERR nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Studio KERR oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.